Informe pago provedores por trimestres Concello de Melide

Dacordo coa Lei de Pago a Provedores, podes consultar os últimos informes de Período medio de pago do Concello de Melide aos provedores durante 2016, que se detallan en cada un dos seguintes documentos.